Prof. Pengjiang Qian, Jiangnan University, China
Prof. Shiyin Qin, Dongguan University of Technology, China
Assoc. Prof. Samuel Gan, Wenzhou Kean University, China
Assoc. Prof. Sheng Li, Zhejiang University of Technology, China
Assoc. Prof. Xi Jiang, University of Electronic Science and Technology of China, China
Assoc. Prof. Yu-Wen Chen, Chengdu Institute of Computer Applications, Chinese Academy of Sciences, China
Assoc. Prof. Rashidah Funke Olanrewaju, International Islamic University Malaysia, Malaysia
Assoc. Prof. Mahmud Iwan Solihin, UCSI University, Malaysia
Asst. Prof. Che-Wei Lin, National Cheng Kung University, Taiwan, China
Asst. Prof. Lidai Wang, City University of Hong Kong, Hong Kong, China
Asst. Prof. Yinran Chen, Xiamen University, China
Asst. Prof. Yushan Pan, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China
Asst. Prof. Zhenglong Sun, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China
Asst. Prof. Mohamed Khan Afthab Ahamed Khan, UCSI University, Malaysia
Dr. Duygu Sarikaya, University of Leeds, UK
Dr. Hanyi Yu, South China University of Technology, China
Dr. Oleg Gradov, INEPCP RAS/ICP RAS, Russia
Dr. Jianjun Zhu, Hanglok-Tech Co., Ltd., China & Zhongda Hospital Southeast University, China
Dr. Nan Xiang, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China
Dr. Richu Jin, Southern University of Science and Technology, China
Dr. Xinwen Zhou, Changzhou University, China